Slovník pojmov

Antispyware - alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať spyware.

Antivírus - alebo antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.

Bajt - jednotka informácie. 1 bajt = 8 bitov (pri väčšine dnešných počítačov). Skratka sa používa B. Násobky sú k - kilobajt (1.024B), M - megabajt (1.024kB = 1.048.576B), G - gigabajt (1.024MB = 1.048.576kB = 1.073.741.824B), T - terabajt (1024GB = 1.048.576MB = 1.073.741.824kB = 1.099.511.627.776B). Pozor, pri kapacite pevných disk sa väčšinou používajú násobky 1000 (tak ako v matematike) a nie 1024.

Bit - názov základnej jednotky informácie. Ako skratka sa používa b. Bit môže nadobúdať jednu z dvoch logických hodnôt - 0 alebo 1.

BitTorrent - BitTorrent je peer to peer internetový protokol, ktorý poskytuje rýchly, jednoduchý a efektívny prenos veľkých súborov medzi ľubovoľným počtom ľudí.

Bootovanie - alebo aj štart, zavedenie systému. Je to proces pri ktorom sa do operačnej pamäti počítača (alebo iného zariadenia riadeného procesorom) zavedie operačný systém a po skončení tohoto procesu je počitač (zariadenie) plne pripravené na prácu.

Citlivé dáta - sú všetky údaje ktoré nie sú určené verejnosti a často sú to údaje ktoré spadajú pod zákon ochrany osobných údajov, obchodné tajomstvo, údaje na prístup k internet bankingu, heslá a podobne.

Červ - alebo aj počítačový červ je program so škodlivým kódom ktorý napáda hostiteľský počítač, využíva jeho pripojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a prostredníctvom toho sa šíri.

Detekovať - zistiť prítomnosť, v prípade škodlivého malware zistiť prítomnosť malware v počítači.

Disk - alebo aj pevný disk sa používa na uchovávanie dát v počítači (ale aj iných prístrojoch). Výhodu má v tom, že dáta sa uchovajú aj keď sa počítač vypne, až kým nie sú zmazané používateľom alebo prístrojom. Dáta sa uchovávajú pomocou magnetického záznamu a aj preto sa označuje ako energeticky nezávislé pamäťové médium.

DLNA - (Digital Living Network Alliance) je medzinárodná aliancia firiem a organizácií, ktorí spolupracujú na prepojení elektronických zariadení v domácnosti hlavne z dôvodu zdieľania multimediálneho obsahu. Napríklad s mobilného telefónu s WiFi a podporou DLNA môžeme prehrávať hudbu alebo video na televízore s podporou DLNA od úplne iného výrobcu.

Firewall - softvér ktorého úlohou je oddeliť počítačové siete na základe pravidiel na logickej úrovni. Dôležitou funkciou je aj riadenie toku dát medzi sieťami. Vo väčších sieťach je realizovaný ako samotné zariadenie.

Firmware - pomerne malý program ktorý sa používa na ovládanie elektronického zariadenia. Je napevno nahratý v pamäti zariadenia ale je možné ho v prípade potreby aktualizovať. Jedná sa hlavne o zariadenia v počítačoch (pevný disk, základná doska, grafická karta a iné) ale aj samotne pracujúce zariadenia ako napríklad DVD prehrávače, moderné televízory, multimediálne centrá.

Flash disk - je elektronické zariadenie na ukladanie dát bez pohyblivých súčiastok. Všetky dáta sú najčastejšie uložené v pamäťových bunkách typu flash EEPROM. Sem patria aj v súčastnosti čím ďalej tým viac obľúbené SSD disky.

FTP - (File Transfer Protocol) je TCP/IP protokol na prenos súborov po počítačovej sieti, lokálnej alebo po internete.

Heker - alebo počítačový pirát je špecialista alebo programátor s detailnými znalosťami fungovania systému, dokáže s ním výborne pracovať a najmä si ho upraviť podľa svojich potrieb. Dlhodobo sa mylne sa používa na označenie počítačových zločincov a narušiteľov počítačových sietí, ktorí sa správne označujú termínom cracker.

Heuristika - postup zameraný na skrátenie doby výberu, induktívna metóda riešenia problému. Je to spôsob riešenia ktorý nevychádza z hypotézy a nepoužíva príslušné algoritmy, ale používa skrátený, spravidla začínajúci hrubým odhadom, postup ktorý sa postupne uspresňuje.

Hostiteľský počítač - počítač ktorý poskytuje svoje zdroje pre iné aplikácie či už chcené alebo nechcené ako napríklad vírusy.

HTTP - (Hyper Text Transfer Protocol) je TCP/IP protokol na HTML dokumentov medzi serverom a kientom služby WWW v rámci počítačovej sieti. Definuje požiadavky a odpovede medzi klientami a servermi.

Internet - verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí za použitia internetového protokolu (IP). Pozostáva z tisícok menších sietí a slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby.

Malware - všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem vírusy, trójske kone, červy, spyware a adware.

Nevyžiadaná pošta - je každá mailová správa ktorá bola priatá bez predošlej konverzácie, či už mailovej, ústnej alebo inej.

Pamäť - súčasť počítača (alebo jeho periférie), ktorá slúži na uchovávanie informácií v digitálnej (číselnej) forme. Väčšinou sa ňou rozumie operačná pamäť počítača ktorá slúži na beh počítača, operačného systému a aplikácií.

Phishing - doslova rybárčenie hesiel. Je to činnosť pri ktorej sa podvodník snaží získať heslo, napríklad k bankovému účtu a to tak že mu podstrčí stránku ktorá vyzerá presne ako originálna ale zadané údaje z nej sa zasielajú podvodníkovi.

Počítačový vírus - program alebo kód ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa. Šíri sa hlavne cez výmenné médiá ale aj cez internet a email. Podľa typu záleží na škode ktorú spôsobuje, od spomalenia počítača, obťažovania užívateľa rôznymi výpismi až po cielene ničivé - mazanie súborov na disku, zmazanie celého disku.

Procesor - interpretuje, vykonáva alebo spracúva inštrukcie alebo dáta programu vo forme strojového kódu. V dnešných počítačoch sú realizované vo forme mikroprocesora, je integrovaný do jedného integrovaného obvodu - čipu.

SATA - sériová zbernica určená najmä na prenos dát z a na pevný disk. Prvá verzia SATA I umožňovala prenos až 1,5Gb/s, SATA II až 3Gb/s a najnovšia SATA III dokáže preniesť až 6Gb/s. Pochopiteľne danú rýchlosť musí umožnosť aj pripojené zariadenie - disk. Vo všeobecnosti platí že rýchlosť prenosu bude tá najnižšia z maximálnych rýchlostí SATA radiča - kábla - pripojeného disku (či už ide o klasický pevný disk, SSD disk alebo optický disk).

Skartovanie - trvalé odstránenie, v prípade súborov na disku je to odstránenie súborov bez možnosti ich obnovenia.

Spam - nevyžiadaná a hromadne rozposielaná správa. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie a to hlavne emailu. Zväčša je používaný na reklamné účely. V poslednej dobe sa častou objavuje aj v internetových chatoch.

Spyware - počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša "vyšpehovať" citlivé dáta z počítača. Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaľuje chod PC na internete a môže aj prepisovať adresy zadaná v prehliadači.

SSD disk - z anglického Solid Sate Disk, čiže mechanika s nepohyblivým médiom. Slúži na ukladanie dát presne tak ako bežný pevný disk, správa sa teda na vonok presne tak ale väčšinou je oveľa rýchlejší a zároveň odolný vočí nárazom a vibráciám. Je úplne nehlučný a spotrebuje asi len 1/10 elektrickej energie ako klasický 3,5 placový pevný disk.

Šifrovanie - používa sa na utajenie obsahu informácie. Bez znalosti šifrovacieho kľúču - hesla nie je možný prístup k dátam ktoré síce sú v súbore alebo na médiu ale ich obsah je zmenený a nečitateľný.

Škodlivý kód - je počítačový program alebo jeho časť ktorá spôsobuje v počítači škodu. Napríklad mazanie súborov, odosielanie cistlivých dát bez vedomia užívateľa, využívanie počítača na iné účely ako je určený a bez vedomia jeho vlastníka.

Trójsky kôň - program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť, pričom sa skrýva za činnosť "užitočnú", pričom túto "užitočnú" connosč buď vôbec nevykonáva, alebo ju vykonáva a na pozadí realizuje nejaký druh deštrukcie.

Užívateľské rozhranie - sofvérové a hardvérové nástroje počítača a operačného systému primárne určené na komunikáciu človeka s počítačom. Patrí sem displej, myš, klávesnica, okná, tlačítka a iné prostriedky.

Virtuálny disk - je disk ktorý existuje len logicky v operačnom systéme kde sa tvári ako samostatný disk v počítači, v prípade windows má svoje písmeno, napr. M:. Dáta sú fyzicky uložené na existujúcom pevnom disku, zväčša ako skrytý súbor.

Webové skenovanie - kontrola obsahu webových stránok na vírusy a iný škodlivý kód.

Záchranný disk - väčšinou CD médium z ktorého je možné naštartovať počítač (nezávisle od nainštalovaného operačného systému) a vykonať funkcie ktoré sú jeho súčasťou. Často sa používa na odvírenie počítačov - súčasťou záchranného disku je antivírus.