Obchodné podmienky

pre predaj tovaru a služieb spoločnosti PC Služba – Slavomír Hodul, Bratislava.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou Slavomír Hodul – PC Služba, Znievska 8, 851 06 Bratislava, IČO:30436648 ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným na objednávke zadanej na internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci tým, že súhlasí s podmienkami predávajúceho, čo potvrdzuje pri zadaní každej objednávky, zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené pri registrácii a pri jednotlivých zadaných objednávkach ako Osobné údaje, Fakturačná adresa a Dodacia adresa sú pravdivé.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou objednávky a kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami. 

1.3 Objednávka zadaná cez internetový obchod predávajúceho sa stáva platnou Kúpnou zmluvou (ďalej len „zmluva“) medzi predávajúcim a kupujúcim..

2. PREDMET PLNENIA 

2.1 Predmetom plnenia je dodávka tovaru uvedeného na intenetovom obchode a služieb, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho (ďalej len „tovar" a „služby“), záväzne objednaných kupujúcim na základe zmluvy. 

3. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

3.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku služieb platnom ku dňu vzniku zmluvy je konečná a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a služieb.

3.2 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 

3.3 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 2,- €) účtované na faktúre zvlášť. 

3.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

3.5 Ceny tovarov sú konečené, nie sme platcami DPH.

4. DODACIA LEHOTA 

4.1 Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:

a) 2 dni - 2 týždne

4.2 Pri dohodnutej platbe bankovým prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho. 

4.3 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške 20€. 

5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Kupujúci po dohode vyznačí zreteľne v zmluve niektorú z variant spôsobu dodania tovaru: 

  1. osobné prevzatie v Bratislave 
  2. pošta
  3. rozvoz ku kupujúcemu (za zmluvný poplatok) 

5.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

a) 1 sídlo spoločnosti

b) 2 miesto a čas odovzdania tovaru pošte v sídle predávajúceho

c) 3 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe 

5.3 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať. 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj event. prirážok. 

6.2 Po vzájomnej dohode sa v kúpnej zmluve vyznačí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

6.3 Pri variante b) potom kúpna zmluva v počítačovom prevedení a výpočtom všetkých cien slúži súčasne ako proforma faktúra a kupujúci je povinný zálohu uhradiť v dohodnutom termíne splatnosti. 

6.4 Ak nebude záloha kupujúcim v dohodnutom termíne uhradená, môže predávajúci jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu. 

6.5 Pri variante A vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcemu, alebo prvému verejnému dopravcovi. 

6.6 Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť. 

6.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. 

6.8 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

7.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom. 

7.2 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 7.4) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 15% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy.   

7.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne (aj faxom) a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky. 

7.4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 7.5) pri kúpe tovaru formou internetového obchodu v lehote stanovenej zákonom len za predpokladu, že vráti zakúpený tovar v pôvodnom kompletnom balení, plne funkčný, bez zjavných známok používania a poškodenia.

7.5 Pri kúpe sotfvéru s možnosťou stiahnutia skúšobnej verzie sa kupujúci zaväzuje túto verziu vyskúšať, oboznámiť sa s funkciami softvéru a kúpou licencie vyjadruje súhlas s jej aktiváciou. Takúto aktiváciu už nie je možné stornovať.

8. INÉ USTANOVENIA 

8.1 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho. 

8.2 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka. 

8.3 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené najneskôr do 7 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar faktúrovaný. 

8.4 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Táto doba sa predĺžuje o dobu, po ktorú bude tovar v záručnom servise. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.   

8.5 Kupujúci, ktorý sa registruje na internetovom obchode predávajúceho, dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť "Zrušenie zasielania", čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

8.6 Kupujúci schválením kúpnej zmluvy vystavenej na základe objednávky tovaru a služieb dáva predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry elektronicky v zmysle ust. § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom, resp. občianskym zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho. 

  

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.júna 2011.
V Bratislave, 01.06.2011.

CNW:Counter Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk PC Služba © 2023