Reklamačný poriadok


Prípadné reklamácie vybavujeme podľa platného znenia

OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA
(č. 40/1964 zb., §420-§442)
a podľa platného znenia
ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
(č. 634/1992 zb.)


Článok 1 - Zodpovednosť predávajúceho

1.1 Spoločnosť Slavomír Hodul – PC Služba (ďalej len „predávajúci") zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, akosti a podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva").
1.2 Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamžiku predania kupujúcemu alebo v okamžiku predania nezávislému prepravcovi k doprave ku kupujúcemu a za chybu, ktorá sa stane zjavnou v dobe do 6-tich mesiacov po predaní. Počas tejto doby predávajúci prijíma záruku za akosť tovaru, t.j. že dodaný tovar bude po dobu min. 6 mesiacov od okamžiku predania spôsobilý pre použitie k zmluvnému, príp. inak obvyklému účelu, alebo, že si zachová zmluvné či inak obvyklé vlastnosti.
1.3 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním, opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním.

Článok 2 - Zodpovednosť kupujúceho

2.1 Kupujúci je povinný reklamovať zjavné chyby do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru.
2.2 Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť.
2.3 Kupujúci môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Článok 3 - Nároky z chýb tovaru

3.1 Pokiaľ je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
- požadovať odstránenie chýb dodaním opraveného alebo nového tovaru za tovar chybný
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru
- odstúpiť od zmluvy v predmete chybného plnenia
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru
Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas vo vyššie uvedenej lehote spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s chybným tovarom v reklamovanom množstve. Uplatnený nárok nie je možné bez súhlasu predávajúceho meniť.
3.2 Pokiaľ je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:
- požadovať odstránenie chýb tovaru
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru
Spôsob odstránenia chyby závisí na rozhodnutí predávajúceho.
3.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ chyby včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, pokiaľ kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal.

Článok 4 - Miesto uplatnenia reklamácie

4.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu chýb tovaru u predávajúceho v jeho sídle v Bratislave, Znievska 8. 851 06 Bratislava.
4.2 Reklamáciu chýb tovaru uplatňuje kupujúci
- spísaním reklamácie s uvedením dátumu a miesta nákupu, ceny, presným popisom chyby s požadovaním riešenia, na ktorej kópii predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného výrobku s uvedením dátumu, kedy reklamáciu prevzal
alebo
- vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:
• názov (meno) kupujúceho
• miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov)
• názov reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry alebo dodacieho listu u predávajúceho, dodané množstvo, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovaru
• popis chyby tovaru
• dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby)
• dátum a podpis obchodného referenta predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu
V prípade, že kupujúci uplatňuje iný reklamačný nárok než na poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný chybný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného tovaru nemôže byť uznaná.

Článok 5 - Lehoty na uplatnenie reklamácie

5.1 Chyby tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v čase:
- pri osobnom odbere ihneď (alebo do 5-tich pracovných dní od prevzatia tovaru)
- pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru, pričom pre splnenie stanoveného termínu je pri uplatnení reklamácie zaslanej poštou rozhodný dátum poštovej pečiatky na zásielke.

Článok 6 - Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Pre vybavenie reklamácie je stanovená lehota 30 dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho (doručenia k predávajúcemu). Táto lehota sa predlžuje u chýb odstrániteľných o dobu, po ktorú bude chyba odstránená opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa, či výrobcu tovaru.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

7.1 Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim - riešené podľa ustanovení príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.júna 2011.
V Bratislave, 01.06.2011.

CNW:Counter Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk PC Služba © 2024